نشریه راوی

۴۲۱۳۳۹۷۷۴_۱۴۴۶۸۰_۱۱۹۹۸۱۰۹۷۸۴۰۲۲۵۹۱۳۲۵

 

ماهنامه دینی، اجتماعی و حقوقی اهل سنت

شماره اول/ سال اول/ فروردین ۱۳۹۵

صفحات: ۲۹

 

 

 

 

 

 

 

 

pdfFarvardin-95-tow page

 

 

 

 

 

توضیحات:

اولین ماهنامه مستقل دینی، اجتماعی و حقوقی اهل سنت که برای اولین بار نشر شد.

مقاله پیشنهادی

اهل سنت و جماعت، رهنمون جنبش های بزرگ

اهل سنت و جماعت، رهنمون جنبش های بزرگ نویسنده: محمد عبدالهادی مصری مترجم: ابوخالد عبدالله …