نشریه راوی

۴۲۱۳۳۹۷۷۴_۱۴۴۶۸۰_۱۱۹۹۸۱۰۹۷۸۴۰۲۲۵۹۱۳۲۵

 

ماهنامه دینی، اجتماعی و حقوقی اهل سنت

شماره اول/ سال اول/ فروردین ۱۳۹۵

صفحات: ۲۹

 

 

 

 

 

 

 

 

pdfFarvardin-95-tow page

 

 

 

 

 

توضیحات:

اولین ماهنامه مستقل دینی، اجتماعی و حقوقی اهل سنت که برای اولین بار نشر شد.

مقاله پیشنهادی

کتاب ها هم حلال و حرام دارد !

یکی از دوستانم همیشه میگفت که همانطور در هر چیز حلال و حرام دارد و …