نشریه راوی

 

۴۲۲۱۱۲۹۸۳_۸۲۰۴۶_۱۸۲۵۳۶۵۹۲۶۴۹۶۸۲۶۰۱۹

 

ماهنامه دینی، اجتماعی و حقوقی اهل سنت

شماره اول/ سال اول/ اردیبهشت ۱۳۹۵

صفحات: ۵۶

 

 

 

 

 

 

 

pdfنشریه راوی اردیبهشت ماه

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

اولین ماهنامه مستقل دینی، اجتماعی و حقوقی اهل سنت که در ماه اردیبهشت نشر شد.

 

مقاله پیشنهادی

اهل سنت و جماعت، رهنمون جنبش های بزرگ

اهل سنت و جماعت، رهنمون جنبش های بزرگ نویسنده: محمد عبدالهادی مصری مترجم: ابوخالد عبدالله …