می شود در تنهایی هم تنها نبود

می شود در تنهایی هم تنها نبود
می شود در میان جمع تنها و بی کس باشی

چون که با الله باشی
و حضورش را همیشه در همه جا و بویژه قلبت حس کنی و قبول داشته باشی
آنوقت تنها نیستی

اما اگر در میان هزاران نفر باشی
و الله را حاضر و ناظر ندانی و قلبت خالی باشد از الطاف او
آنوقت بی کسی و تنها

این را بدان که الله همه جا هست و بر همه ی کردارت اشراف دارد

مقاله پیشنهادی

بهترین ذکر برای گناهکاران

بهترین ذکر برای گناهکاران، «أَستَغفِرُ الله»، و بهترین ذکر برای غافلان، «سبحانَ الله»، و بهترین …