مگر می‌شود با نعمت‌های خداوند دشمنی ورزید؟

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می‌فرماید:

«با نعمت‌های الله دشمنی نورزید!»

گفتند: کیست که با نعمت‌های خداوند دشمنی کند؟

گفت:کسانی که برای فضلی که الله به مردم عطا کرده به آن‌ها حسودی می‌کنند!»

[العقد الفرید ۲/ ۱۷۰]

مقاله پیشنهادی

درسهای ابن قیم۲

پروردگار متعال بندگانش را برای به دست آوردن شناخت نسبت به خود به دو روش …