ملاقات با خدا

إمام تابعی سفیان الثوری رحمه الله میفرماید: «إن لقیتَ الله تعالى بسبعینَ ذنبٍ فیما بینکَ وبین الله تعالى ؛ أهونُ علیکَ من أن تلقاهُ بذنبٍ واحدٍ فیما بینکَ وبینَ العِباد.»
«اگر الله را با هفتاد گناهی که بین خودت و الله است، ملاقات کنی بهتر است از اینکه الله را با یک گناهی که بین تو و مردم است، دیدار کنی!»

تقدیم به کسی که مسلمین از زبانش در امان نیستند! غیبت برایش عادی شده و هیچ باکی از خوردن گوشتِ مردار ندارد!

مقاله پیشنهادی

رساله ای در معنای طاغوت

نویسنده:شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمهالله علیه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی به تو رحم …