ملاقات با خدا

إمام تابعی سفیان الثوری رحمه الله میفرماید: «إن لقیتَ الله تعالى بسبعینَ ذنبٍ فیما بینکَ وبین الله تعالى ؛ أهونُ علیکَ من أن تلقاهُ بذنبٍ واحدٍ فیما بینکَ وبینَ العِباد.»
«اگر الله را با هفتاد گناهی که بین خودت و الله است، ملاقات کنی بهتر است از اینکه الله را با یک گناهی که بین تو و مردم است، دیدار کنی!»

تقدیم به کسی که مسلمین از زبانش در امان نیستند! غیبت برایش عادی شده و هیچ باکی از خوردن گوشتِ مردار ندارد!

مقاله پیشنهادی

و من گفتم کسی بمیرد و همتایی برای پروردگار فرا نخوانده باشد

التوحید الخالص لله تعالی عنْ شَقِیقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ …