مقایسه روز جمعه با ماه رمضان

ابن قیم:
روز جمعه روز عبادت است و برتری آن بر سایر روزها-ی هفته- مانند برتری ماه رمضان است بر دیگر ماه ها و در آن ساعت اجابت(دعا) هست که مانند شب قدر در ماه رمضان است!

‏فیوم الجمعه یوم عباده و هو فی الأیام کشهر رمضان  فی الشهور، و ساعه الإجابه فیه کلیله القدر فی رمضان.

زاد المعاد ؛ [۱/۳۹۸]

مقاله پیشنهادی

پاسخ به نامۀ هارون الرشید

  بغداد (دار الخلافه) به خوبی مزین و آراسته شده است، هارون الرشید (خلیفه وقت) …