مقام لقمان حکیم

حضرت لقمان رحمه الله فرمود: چند کار مرا بدین پایه رسانیده است:

۱_ دیده به پایین دوختن

 ۲_ کنترل کردن زبان

۳_ قناعت بر رزق حلال

 ۴_ حفظ شرمگاه

۵_ استوار ماندن بر راستگویی

 ۶_ وفا به عهد

۷_ اکرام میهمان

 ۸_ مراعات همسایه

۹_ ترک کردار و گقتار بیهوده

منبع:نورالجواهر در اقوال اکابر   

مولف:محمدعظیم حسین بر

مقاله پیشنهادی

در بیان فضائل و تاریخ و تولد و فوت امام شافعی رحمه الله

نام  : امام شافعی محمد   کنیه‌اش : ابوعبدالله پسر ادریس، پسر عباس، پسر عثمان، …