مقام لقمان حکیم

حضرت لقمان رحمه الله فرمود: چند کار مرا بدین پایه رسانیده است:

۱_ دیده به پایین دوختن

 ۲_ کنترل کردن زبان

۳_ قناعت بر رزق حلال

 ۴_ حفظ شرمگاه

۵_ استوار ماندن بر راستگویی

 ۶_ وفا به عهد

۷_ اکرام میهمان

 ۸_ مراعات همسایه

۹_ ترک کردار و گقتار بیهوده

منبع:نورالجواهر در اقوال اکابر   

مولف:محمدعظیم حسین بر

مقاله پیشنهادی

چگونگی زندگی اسلاف

  در عصر حاضر کیفیت معیشتی ما در آن ناز و نعمتی غرق شده بود …