مذهب صوفیان

امام قرطبی از شیخ طرطوشی رحمه الله نقل میکند:

بدان الله برتو رحم کند!

مذهب صوفیان مذهب بطالت، جهالت وضلالت است.

دین نیست مگر قرآن و سنت.

تفسیرقرطبی جلد۱۱صفحه۲۳۸

مقاله پیشنهادی

تفریق و از هم پاشیدگی امت

قال المناوی رحمه الله: پس به درستی بدان که تفریق واز هم پاشیدگی امت ؛ …