مذهب صوفیان

امام قرطبی از شیخ طرطوشی رحمه الله نقل میکند:

بدان الله برتو رحم کند!

مذهب صوفیان مذهب بطالت، جهالت وضلالت است.

دین نیست مگر قرآن و سنت.

تفسیرقرطبی جلد۱۱صفحه۲۳۸

مقاله پیشنهادی

عمل بدون اخلاص

امـام ابن القیم رحمه الله: «العمل بغیر إخلاص ولا اقتداء کالمسافر یملأ جرابه رملا یثقله …