مذهب صوفیان

امام قرطبی از شیخ طرطوشی رحمه الله نقل میکند:

بدان الله برتو رحم کند!

مذهب صوفیان مذهب بطالت، جهالت وضلالت است.

دین نیست مگر قرآن و سنت.

تفسیرقرطبی جلد۱۱صفحه۲۳۸

مقاله پیشنهادی

عفو و بخشیدن آنچه در نفس آدمی ‌خطور می‌کند

ابن تیمیّه درباره‌ی این فرموده‌ی ‌پیامبر صلی الله علیه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتی عما …