لحن سخن گفتن نزد بسیاری از مردم با تغییر مصالح تغییر می یابد

برادران یوسف هنگامی که با پدر خود یعنی یعقوب علیه السلام مصلحتی داشتند درمورد بنیامین گفتند:

“أَخَانَا” یعنی  برادر ما

“فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا”  «پس برادرمان را با ما بفرست»..

اما هنگامی که به آن مصلحت رسیدند و مدتش پایان یافت گفتند: “ابْنَکَ” یعنی  پسر تو..

“إِنَّ ابْنَکَ سَرَقَ”  «پسرت دزدی کرده است».

بهمین گونه، لحن سخن گفتن نزد بسیاری از مردم با تغییر مصالح تغییر می یابد.

مقاله پیشنهادی

منافقان به یاری یهودیان خواهند شتافت

منافقان در حالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم میان آن‌ها بود و وحی نازل …