فقط و فقط از الـلّـه طلب کنید

اللّه متعال میفرماید:

{…أُجِیبُ دَعْوَهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ…}
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت میکنم.
(بقره/۱۸۶)

رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلم) میفرماید:
«هرگاه چیزی می خواهی از اللّه بخواه و هرگاه یاری می جویی از اللّه یاری بجوی!»

(صحیح بخاری)

مقاله پیشنهادی

و من گفتم کسی بمیرد و همتایی برای پروردگار فرا نخوانده باشد

التوحید الخالص لله تعالی عنْ شَقِیقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ …