فقاهت حقیقی

قال الإمام سفیان بن سعید الثوری رحمه الله تعالی :

«إنما العلم عندنا الرخصه من ثقه ، فأما الشده فیحسنه کل أحد».

جامع بیان العلم و فضله ۱ / ۷۸۴ .

ترجمه:
امام سفیان الثوری رحمه الله فرموده اند :
« علم حقیقی و فقاهت دینی در نزد ما ، چیزی نیست جز رخصت دادن و گشایش ایجاد نمودن بر اساس أصول و ضوابط شرعی ، از جانب عالمی فقیه و أهل اعتماد ، در مسائل مُحرِج و مشقت آور بر مردم . و أما ممنوع نمودن أمور و قول دادن به تحریم و عدم جواز أمور و شدت بخرج دادن در فتوا ، همه در چنین کاری مهارت دارند( یعنی : قول دادن به تحریم امور ، از هر کسی ، عالم و غیر عالم بر میاید ، أما فهم مسائل دقیق دین و فتوا به رخصت در أمور حرج آور و… را جز علماء ، هیچ کسی دیگر نمیداند). ».

مقاله پیشنهادی

عفو و بخشیدن آنچه در نفس آدمی ‌خطور می‌کند

ابن تیمیّه درباره‌ی این فرموده‌ی ‌پیامبر صلی الله علیه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتی عما …