فضیلت سکوت

امام عمر بن عبدالعزیز رحمه الله می فرماید:

هرگاه شخصی را دیدید که سکوت زیادی اختیار می کند و از مردم گریزان است،
پس به او نزدیک شوید، چون کسی است که حمکت نصیبش می گردد.

التبصره لابن الجوزی ۲/۲۸۹

مقاله پیشنهادی

درسهای ابن قیم۲

پروردگار متعال بندگانش را برای به دست آوردن شناخت نسبت به خود به دو روش …