فضیلت خواندن قرآن

عن أَبی أُمامَهَ رضی اللَّه عنهُ قال: سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَیْهِ وسَلَّم یقول:

« اقْرَؤُا القُرْآنَ فإِنَّهُ یَأْتی یَوْم القیامهِ شَفِیعاً لأصْحابِهِ » رواه مسلم.

از ابو امامه رضی الله عنه روایت شده که گفت:

از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که می فرمود: قرآن را تلاوت کنید، زیرا قرآن در روز قیامت آمده و برای یارانش شفاعت می کند.

وعَن النَّوَّاسِ بنِ سَمعانَ رضیَ اللَّه عنهُ قال: سمِعتُ رسول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَیْهِ وسَلَّم یقول:

«یُؤْتى یوْمَ القِیامهِ بالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الذِین کانُوا یعْمَلُونَ بِهِ فی الدُّنیَا تَقدُمهُ سوره البقَرَهِ وَآل عِمرَان، تحَاجَّانِ عَنْ صاحِبِهِمَا » رواه مسلم.

از نواس بن سمعان رضی الله عنه روایت شده که گفت:

از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که می فرمود: در روز قیامت قرآن و اهلش و کسانیکه در دنیا به آن عمل می کردند، آورده می شوند که در پیشاپیش شان سورهء بقره و آل عمران قرار داشته و از سوی صاحب خویش مجادله می کنند.

وعن عثمانَ بن عفانَ رضیَ اللَّه عنهُ قال: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَیْهِ وسَلَّم: « خَیرکُم مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعلَّمهُ رواه البخاری.

از عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت شده که:

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: بهترین شما کسیست که قرآن را آموخته و آن را تعلیم دهد.

وعن عائشه رضی اللَّه عنها قالت: قال رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَیْهِ وسَلَّم:

« الَّذِی یَقرَأُ القُرْآنَ وَهُو ماهِرٌ بِهِ معَ السَّفَرهِ الکرَامِ البررَه، والذی یقرَأُ القُرْآنَ ویتَتَعْتَعُ فِیهِ وَهُو علیهِ شَاقٌّ له أجْران » متفقٌ علیه.

از عائشه رضی الله عنها روایت شده که:

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: کسیکه قرآن را می خواند در حالیکه بدان مهارت دارد، همراه با فرشتهء (سفیر بسوی رسل علیهم السلام) بزرگوار، فرمانبردار است و آنکه قرآن می خواند و در خواندن آن تکلیف بر او وارد شده و بر او سخت است برای او دو مزد است.

وعن أَبی موسى الأشْعریِّ رضی اللَّه عنهُ قال: قال رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَیْهِ وسَلَّم:

« مثَلُ المؤمنِ الَّذِی یقْرَأُ القرآنَ مثلُ الأُتْرُجَّه: ریحهَا طَیِّبٌ وطَعمُهَا حلْو، ومثَلُ المؤمنِ الَّذی لا یَقْرَأُ القُرْآنَ کَمثَلِ التَّمره: لا رِیح لهَا وطعْمُهَا حلْو، ومثَلُ المُنَافِق الذی یَقْرَأُ القرْآنَ کَمثَلِ الرِّیحانَه: رِیحها طَیّبٌ وطَعْمُهَا مر، ومَثَلُ المُنَافِقِ الذی لا یَقْرَأُ القرآنَ کَمَثلِ الحَنْظَلَه: لَیْسَ لَها رِیحٌ وَطَعمُهَا مُرٌّ »

متفقٌ علیه.

از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت شده که:

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: مؤمنی که قرآن را تلاوت می کند، مانند ترنجی است که بوی آن خوش است و طعم آن نیز شیرین. مؤمنی که قرآن را تلاوت نمی کند، مانند خرما است که بویی ندارد، ولی طعم آن شیرین است و منافقی که قرآن را تلاوت می کند، مانند ریحان است که بوی آن خوش است، ولی طعم و مزهء آن تلخ است. منافقی که قرآن را تلاوت نمی کند، مانند حنظل است که بویی ندارد و طعم آن هم تلخ است.

وعن عمرَ بن الخطابِ رضی اللَّه عنهُ أَنَّ النَّبِیَّ صَلّى اللهُ عَلَیْهِ وسَلَّم قال:

« إِنَّ اللَّه یرفَعُ بِهذَا الکتاب أَقواماً ویضَعُ بِهِ آخَرین » رواه مسلم.

از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت است که:

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: خداوند به وسیلهء این کتاب (قرآن) مردمانی را بالا می برد (آنانیکه بدان ایمان آورده و عمل می کنند) و عدهء دیگر را بدان پست می کند (کسانی که بدان ایمان ندارند و یا به آن عمل نمی کنند).

وعنِ ابن عمر رضی اللَّه عنهما عن النَّبِیِّ صَلّى اللهُ عَلَیْهِ وسَلَّم قال:

« لا حَسَدَ إلاُّ فی اثنَتَیْن: رجُلٌ آتَاهُ اللَّه القُرآن، فهوَ یقومُ بِهِ آناءَ اللَّیلِ وآنَاءَ النَّهَار، وَرجُلٌ آتَاهُ اللَّه مالا، فهُو یُنْفِقهُ آنَاءَ اللَّیْلِ وَآنَاءَ النهارِ »

متفقٌ علیه.

از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که:

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: غبطه ای جز در دو چیز نیست، مردی که خداوند برایش قرآن را داده است (یعنی حفظش را بر او آسان نموده)، پس او به آن در همهء لحظات شب و روز عمل می کند و مردیکه خدا به او مالی داده و او آن را در همهء لحظات شب و روز خرج و مصرف می کند.

وعنِ البُراء بنِ عَازِبٍ رضیَ اللَّه عَنهما قال: کَانَ رَجلٌ یَقْرَأُ سورهَ الکَهْف، وَعِنْدَه فَرسٌ مَربوطٌ بِشَطَنَیْنِ فَتَغَشَّته سَحَابَهٌ فَجَعَلَت تَدنو، وجعلَ فَرسُه ینْفِر مِنها. فَلَمَّا أَصبح أَتَى النَّبِیَّ صَلّى اللهُ عَلَیْهِ وسَلَّم. فَذَکَرَ له ذلکَ فقال:

« تِلکَ السَّکِینَهُ تَنَزَّلتْ للقُرآنِ » متفقٌ علیه.

از براء بن عازب رضی الله عنهما روایت شده که گفت:

مردی بود که سورهء کهف را می خواند (وی اسید بن حضیر بود) و در کنارش اسبی بود که به دو طناب بسته بود و ابری بر سرش آمده و شروع به نزدیک شدن نمود که اسبش از آن هراس نمود. چون صبح نمود خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده و این موضوع را به او گفت. آنحضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: آن آرامش است که بواسطهء قرآن فرو آمده بود.

وعن ابن مسعودٍ رضیَ اللَّه عنهُ قال: قال رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَیْهِ وسَلَّم: منْ قرأَ حرْفاً مِنْ کتاب اللَّهِ فلَهُ حسنَه، والحسنَهُ بِعشرِ أَمثَالِهَا لا أَقول: الم حَرف، وَلکِن: أَلِفٌ حرْفٌ، ولامٌ حرْف، ومِیَمٌ حرْفٌ »

رواه الترمذی وقال: حدیث حسن صحیح.

از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که:

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: کسیکه یک حرف از کتاب خدا را بخواند، بر او یک نیکی است و نیکی به ده چند آن، نمی گویم که الم یک حرف است، بلکه الف یک حرف است و لام یک حرف و میم یک حرف.

وعنِ ابنِ عباسٍ رضیَ اللَّه عنهما قال: قال رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَیْهِ وسَلَّم: «إنَّ الَّذی لَیس فی جَوْفِهِ شَیْءٌ مِنَ القُرآنِ کالبیتِ الخَرِبِ »

رواه الترمذی وقال:  حدیث حسن صحیح  .

ابن عباس رضی الله عنهما روایت می کند که:

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: آنکه در دلش چیزی از قرآن نیست، مانند خانه ای ویران است.

وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرو بن العاصِ رضی اللَّه عَنهما عنِ النبیِّ صَلّى اللهُ عَلَیْهِ وسَلَّم قال: « یُقَالُ لِصاحبِ الْقُرَآن: اقْرأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ کَما کُنْتَ تُرَتِّلُ فی الدُّنْیَا، فَإنَّ منْزِلَتَکَ عِنْد آخِرِ آیهٍ تَقْرَؤُهَا »

رواه أبو داود، والترْمذی وقال: حدیث حسن صحیح.

از عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما روایت شده که:

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: برای صاحب قرآن گفته می شود، بخوان و به پله های بهشت بالا رو و تلاوت کن، چنانچه در دنیا تلاوت می کردی، زیرا مقام تو در نزد آخرین آیه ای است که آن را می خوانی.

مقاله پیشنهادی

تحکیم پایه‌های مسئولیت اجتماعی

اسلام دین فراگیری است که کلیه‌ی روابط اجتماعی را در قالبی مشخص تنظیم نموده و …