علماء سوء در جلسه هایشان در مورد بهشت صحبت می کنند

امام ابن قیم «رحمه الله» می فرماید:

علماء سوء در جلسه هایشان در مورد بهشت صحبت می کنند و با اقوالشان مردم را به راه بهشت دعوت می کنند، و با افعالشان مردم را به سوی اتش می فرستند، و هنگامی که به اقوالشان به مردم می گویند: بشتابید.
افعالشان می گویند: به اینان گوش ندهید، چرا که اگر آنچه از شما می خواهند و به سوی آن دعوت می کنند حق باشد، خودشان اولین کسانی می بودند که به ادعایشان اجابت می گفتند، و آنها در ظاهر راه را نشانتان می دهند (هدایتتان می کنند) و درحقیقت راه را قطع می کنند (مردم را گمراه می کنند).

الفوائد جلد۱ص۶۱

مقاله پیشنهادی

بدترین نوعِ بندگی

بدترین نوعِ بندگی، بندگیِ هوای نفس است. شخص از بندگی سنگ‌ها به بندگی افکار دچار …