عقیده هر مسلمان – قسمت پنجم و آخر

س۴۱ ـ حکم جهاد در راه خدا چیست؟
ج: جهاد در راه خدا با جان و مال و زبان واجب است، خداوند میفرماید: )انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالکم وأنفسکم( . [التوبه ۴۱] . [براى جنگ با کافران سبک بار و مجهز بیرون شوید و در راه خدا با مال و جان جهاد کنید] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((جاهدوا المشرکین بأموالکم وأنفسکم وألسنتکم)) . [أبو داود] . با مشرکین با مال و جان و زبان خود بجنگید .

س۴۲ ـ پشتیبانى از مؤمنان چگونه خواهد بود؟
ج: با محبت و کمک و یارى و حمایت از مؤمنان موحد و یگانه پرست، خداوند میفرماید: )والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض( . [التوبه ۷۱] . [مردان و زنان مؤمن همه یار و دوستدار یکدیگرند] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضاً)) . [مسلم] . مؤمن با برادر مؤمن خود مانند ساختمانى است که ستونهاى آن بعضى در بعض دیگر فرو رفته و ثابت نگه میدارد .

س۴۳ ـ آیا پشتیبانى کردن از کفار و کمک به آنها جـایز است؟
ج: نه پشتیبانى کردن از کفار و کمک به آنها جایز نیست، خداوند میفرماید: )ومن یتولهم منکم فإنَّه منهم( . [المائده ۵۱] . [و هر کس از شما مـؤمنان با آنها (یعنى کفار) دوستى و حمایت کند به حقیقت از آنها خواهد بود] .

و رسـول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((إنَّ آل ابن فلان لیسوا لی بأولیاء)) . [متفق علیه] . خانواده فلان بن فلان که کافر هستند از دوستان من نمیباشند .

س۴۴ ـ دوست و ولى خداوند چه کسى است؟
ج: مؤمن تقی و پرهیزکار دوست خدا است، چنانکه میفرماید: )ألا إنَّ أولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون( . [یونس ۶۲] . [آگاه باشید که دوستان و اولیاى خـدا هرگز هیچ ترس و اندوهى در دل آنها نیست] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((إنَّما ولی الله وصالح المؤمنین)) . [متفق علیه] . در حقیقت ولى و دوست خدا مؤمنانى هستند که صالح و نیکوکارند .

س۴۵ ـ با چه چیز مؤمنان باید حکم و قضاوت کنند؟
ج: بر مؤمنان واجب است که به قـرآن و سنت پیامبر صلى الله علیه و سلم  حکم و قضاوت کنند، خداوند میفرماید: )وأن احکم بینهم بما أنزل الله( . [المائده ۴۹] . [و تو اى پیامبر به آنچه خدا براى تو فرستاده میان مردم حکم و قضاوت کن] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((الله هو الحکم وإلیه المصیر)) . [أحمد] . خداوند او حاکم است و بسوى او بازگشت همه چیزها خواهد بود .

س۴۶ ـ چرا خداوند قرآن را نازل فرموده است؟
ج: خداوند قرآن را نازل فرموده است تا به آن عمل شود، چنانکه میفرماید: )اتبعوا ما أنزل إلیکم من ربکم( . [الأعراف ۳] . [اى مؤمنان از آنچه خدا بسوى شما فرستاده پیروى کنید] .

و رسـول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((اقرءوا القرآن واعملوا به ولا تأکلوا به ولا تستکثروا به)) .[أحمد]. قرآن را بخوانید و به آن عمل کنید، و بوسیله آن مال مردم را نخورید، و بوسیله آن ثروت جمع مکنید .

س۴۷ ـ آیا با وجود قرآن از حدیث و سنت پیامبر صلى الله علیه و سلم  اکتفا میکنیم؟ یعنى قرآن براى ما کافی است و احتیاج به حدیث نداریم؟
ج: چنین نیست بلکه باید به هر دو عمل کنیم زیرا حـدیث و سنت پیامبر بیان کننده قرآن است، چنانکه خـداوند میفرماید: )وأنزلنا إلیک الذکر لتبیّن للناس ما نزل إلیهم( . [النحل ۴۴] . [و بر تو قرآن که (جامع و کاملترین کتاب الهى است) نازل کردیم تا بر امت آنچه فرستاده شده بیان کنى] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((ألا وإنّی أوتیت القرآن ومثله معه)) . [أبو داود] . همانا به من قرآن و مانند آن یعنى سنت و حدیث داده شده است .

س۴۸ ـ آیا گفتار احدى بر گفتار خدا و رسول خدا صلى الله علیه و سلم  مقدم داریم؟
ج: نه، نباید قول و گفتار احدى بر قول و گفتار خدا و رسول خدا صلى الله علیه و سلم  مقدم داشت، خداوند میفرماید: )یا أیها الذین آمنـوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله إنَّ الله سمیع علیم( . [الحجرات ۱] . [اى کسانى که بخدا ایمان آورده اید هیچگاه بر خدا و رسول خدا صلى الله علیه و سلم  تقدیم مجوئید و از خدا بترسید و نافرمانى مکنید که خدا بگفتار شما شنوا و دانا است] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((لا طاعه لأحد فی معصیه الله إنَّما الطاعه فی المعروف)) .[متفق علیه] . فرمان و اطاعت از هیچ کس در معصیت خداوند جایز نیست، بلکه اطاعت و فرمان در نیکیها و خوبیها است .

س۴۹ ـ اگر در مسـأله اى یا چیزى اختـلاف شد چه کنیم؟
ج: به کتاب خدا قرآن و سنت صحیح رسول الله صلى الله علیه و سلم  برمیگردیم، خـداوند میفرماید: )فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول( . [النساء ۵۹] . [و چون در چیزى کارتان بگفتگو و نزاع کشد بحکم خدا و رسول خدا صلى الله علیه و سلم  (که قرآن و سنت باشد) باز گردید] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((ترکت فیکم أمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما: کتاب الله وسنه رسوله)) . [مالک] . من بین شما دو چیز گذارنده ام که اگر به آن اعتصام کرده و چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد، و آنهم کتاب خدا قرآن و سنت صحیح رسول الله صلى الله علیه و سلم  میباشد .

س۵۰ ـ آیا در دین بدعت حسنه و نیک وجود دارد؟
ج: در دین اسلام بدعت حسنه و نیک وجود ندارد، خداوند میفرماید: )الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام دیناً( . [المائده ۳] . [امروز دین شما را بحد کما رسانیدم و بر شما نعمت را تمام کردم و بهترین آئین را که اسلام است برایتان برگزیدم] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((إیاکم ومحدثات الأمور فإنَّ کل محدثه بدعه وکل بدعه ضلاله)) .[أبو داود] . بپرهیزید از آنچه در دین نو و جـدید آورده شده، زیرا هر نو و جدید در دین بدعت است، و هر بدعت در دین ضلالت و گمراهى است .

س۵۱ ـ بدعت در دین چگونه و چیست؟
ج: هر چیزى که در دین اسلام دلیلى از شریعت محمدى بر آن وجود نداشته باشد، آن چیز بدعت گفته میشود .
خداوند میفرماید: )أم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله( . [الشورى ۲۱] . [آیا خدایان و معبودان باطل مشرکان بر آنها شرع و احکامى که خدا اجازه نفرموده جعل کرده اند؟] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد)) . [متفق علیه] .
کسیکه در دین ما إسلام تازه و نو آورد (آنچه از دین نیست) بر خودش بر میگردد، و قبول نمیشود.

س۵۲ ـ آیا در دیـن اسـلام سنت حسنه و نیک وجود دارد؟
ج: بلى مانند کسیکه عمل و کردار نیکى انجام دهد و سپس مردم به او اقتدا و تأسى کنند و آن عمل نیک را انجام دهند، خداوند میفرماید: )واجعلنا للمتقین إماماً( . [الفرقان ۷۴] . [و ما را پیشواى اهل تقوى قرار ده] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((من سن فی الإسلام سنه حسنه فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده)) . [مسلم] . کسیکه در دین اسـلام سنت و روش خوب بنیان نهد، أجر و پاداش آن سنت و پاداش کسى که به آن عمل کند به او میرسد .

س۵۳ ـ آیا انسان به صلاح و نیکى خود اکتفا کند؟
ج: نه بلکه به صلاح خود و مردم کوشا باشد، خداوند میفرماید: )ولتکن منکم أمه یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر( . [آل عمران ۱۰۴] . [و باید از شما مسلمانان برخى که دانا و با تقوی ترند خلق را بخیر و صلاح دعوت کنند و مردم را به نیکوکارى امر و از بدکارى نهى کنند] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((من رأى منکم منکراً فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلک أضعف الإیمان)) . [مسلم] . کسیکه از شما کار زشت و منکرى را دید پس آنرا با دستش تغییر دهد، و اگر نتوانست با دست تغییر دهد آنرا با زبانش تغییر دهد، و اگر نتوانست با زبانش تغییر دهد پس آن زشتى و منکر را به دلش انکار نماید، و مرحله سـوم که انکار بدل باشد ضعیف ترین ایمان در قلب اوست .

س۵۴ ـ چـه وقت و چـه زمان مسلمانان پیروز خواهند شد؟
ج: اگر به کتاب خـدا قرآن و سنت صحیح پیامبرشان رو آورده عمل کنند، خداوند میفرماید: )یا أیها الذین آمنوا إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت أقدامکم( . [محمد ۷] . [اى اهل ایمان شما اگر خدا را یارى کنید خدا هم شما را در همه جا یارى کند و ثابت قدم گرداند] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((لا تزال طائفه من أمتی منصورین)) . [ابن ماجه] . همچنان طائفه و گروهى از امت من پیروزند تا اینکه قیامت بر پا شود .

وصلى الله على سیدنا ونبینا محمد وآله وصحبه .

گرفته شده از کتاب: عقیده هر مسلمان
تهیه کننده: محمد  جمیل زینو
ترجمهء أبو عبدالله: إسحاق بن عبدالله بن محمد الدبیرى العوضی

مقاله پیشنهادی

حکم استعانت و استغاثت

حکم استعانت و استغاثت (کمک خواهی و یاری طلبی) از مخلوقات و آفریده ها استعانت: …