عقیده هر مسلمان – قسمت سوم

س۲۱ ـ آیا نذر براى غیر از خدا جایز است؟
ج: نذر براى غیر از خداوند جایز نیست، چنانکه بارى تعالى میفرماید: )رب إنی نذرت لک ما فی بطنی محرراً( . [آل عمران ۳۵] . [من نذر و عهد کردم فرزندى که در رحم دارم از فرزندى خود در راه خدمت تو آزاد گردانم] .

و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: ((من نذر أن یطیع الله فلیطعه ومن نذر أن یعصیه فلا یعصیه)) .[البخاری] . کسیکه نذر کرد در چیز نیک و خـوب پس آن نذر را بجا آورد، و کسیکه نذر در معصیت خـدا کرد آن نذر را انجام ندهد.

س۲۲ ـ حکم ذبح و قربانى براى غیر از خداوند چیست؟
ج: حکم آن شرک است و قربانى براى غیر از خدا جایز نیست، خداوند میفرماید: )فصل لربک وانحر( . [الکوثر ۲] . [پس تو هم براى خدا به نماز و قربانى بپرداز] .

و رسـول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: ((لعن الله من ذبح لغیر الله)) [مسلم] . خدا لعنت کند کسیکه براى غیر از خداوند ذبح و قربانى میکند .

س۲۳ ـ آیا طواف بر قبرها جایز است؟
ج: طواف بر قبرها جایز نیست، طواف کردن فقط بر دور کعبه جایز است، خداوند تبارک و تعالى میفرماید: )ولیطوفوا بالبیت العتیق( . [الحج ۲۹] . [و طواف را گرد خانه خدا کعبه بجاى آورند].

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: ((من طاف بالبیت سبعاً وصلى رکعیتن کان کعتق رقبه)) . [ابن ماجه] .
کسیکه هفت بار دور کعبه را طواف کرد سپس دو رکعت نماز سنت طواف را خواند مانند اینکه یک برده را آزاد کرده است .

س۲۴ ـ آیا نماز خواندن در مقابل قبر جایز است؟
ج: نماز بسوى قبر جایز نیست، خداوند سبحانه میفرماید: )فول وجهک شطر المسجد الحرام( .[البقره ۱۴۴] . [پس روى کن بطرف مسجد الحرام] .

و رسـول اکرم صلی الله علیه وسلمe میفرماید: ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إلیها)) .[مسلم]. بر قبرها ننشینید و بسوى آنها نماز نخوانید.

س۲۵ ـ حکم انجام سحر و جادوگرى چیست؟
ج: انجام سحر کفر است، خداوند میفرماید: )ولکنَّ الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر( .[البقره ۱۰۲] . [لکن شیاطین همه کافر شدند و سحر به مردم آموختند]

و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: ((اجتنبوا السبع الموبقات الشرک بالله والسحر …)) .[مسلم]. از هفت چیز هلاک کننده اجتناب و دورى ورزید شرک به خدا و سحر و جادوگرى …تا آخر حدیث.

س۲۶ ـ آیا کاهن و غیبگو را تصدیق کنیم؟
ج: آنچه از غیب خبر میدهند تصدیق مکن، خداوند میفرماید: )قل لا یعلم من السموات والأرض الغیب إلاَّ الله( . [النمل ۶۵] . [اى رسول خدا بگو که در همه آسمانها و زمین جز خدا کسى از علم غیب آگاه نیست] .

و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: ((من أتى عرافاً أو کاهناً فصدقه بما یقول فقد کفر بما أنزل على محمد)) . [أحمد] . کسیکه نزد غیبگو و جادوگر و فالبین رود و به آنچه از غیب میگوید تصدیق کند به آنچه که بر محمد e نازل شده کافر است، یعنى به دین اسلام کافر شده است.

س۲۷ ـ آیا کسى از غیب خبر دارد؟
ج: هیچ کس غیر از خدا از غیب خبر ندارد، چنانکه میفرماید: )وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلاَّ هو( . [الأنعام ۵۹] . [و کلید خزائن غیب نزد خداست و جز خدا کسى بر آن آگاه نیست] .

و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: ((لا یعلم الغیب إلاَّ الله)) . [الطبرانی] . هیچ کس غیر از خدا از غیب خبر ندارد .

س ۲۸ ـ حکم عمل به قوانین وضعی و رسمى کشور که مخالف اسلام باشد چیست؟
ج: اگر آنرا جایز بداند عمل به آن کفر است، خداوند میفرماید: )ومن لم یحکم بما أنـزل الله فأولئک هم الکافرون( [المائده ۴۴] . [هر کس بر خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند چنین کس از کافران خواهد بود] .

و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: ((وما لم تحکم أئمتهم بکتاب الله ویتخیروا مما أنزل الله إلاَّ جعل الله بأسهم بینهم)) . [ابن ماجه] . هنگامیکه فرمانروایان شان به کتاب خـدا قرآن و آنچه از سوى خداوند نازل شده عمل نکنند خداوند آفتها و مصیبتها و بلایا را بین خود آنها قرار خواهد داد .

س۲۹ ـ ضرر شرک اکبر چیست؟
ج: شرک اکبر سبب ماندن و جاوید شدن در دوزخ خواهد شد، خداوند میفرماید: )إنَّه من یشرک بالله فقد حرّم الله علیه الجنه ومأواه النار( . [المائده ۷۲] . [هر کسیکه شریک براى خداوند قرار دهد و با خداوند یگانه مخلوقاتى را عبادت کند، خداوند بهشت را بر او حرام کرده و جایگاه او آتش جهنم است] .

و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: ((من مات یشرک بالله شیئاً دخل النار)) . [مسلم] . کسى که بمیرد در حالیکه به خداوند شرک ورزد به دوزخ داخل خواهد شد .

س۳۰ ـ آیا عمل و کردار نیک با وجود شرک آوردن به صاحب از نفعى میرساند؟
ج: عمل و کردار نیک با وجود شرک به صاحب او هیچ نفعى نمیرساند، خداوند متعال میفرماید: )ولو أشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون( . [الأنعام ۸۸] . [و اگر به خدا شرک ورزند البته اعمال و کردار آنها نابود شده از بین میرود] .

و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: ((من عمل عملاً أشرک معی فیه غیری ترکته وشرکه)) . [مسلم] .
در حـدیث قدسى میفرماید: کسیکه عملى انجام دهد که در آن عمل کسى دیگر را با من در خلوص نیت شریک قرار دهد من کردار او را ترک خواهم کرد .

گرفته شده از کتاب: عقیده هر مسلمان
تهیه کننده: محمد  جمیل زینو
ترجمهء أبو عبدالله: إسحاق بن عبدالله بن محمد الدبیرى العوضی

مقاله پیشنهادی

حکم استعانت و استغاثت

حکم استعانت و استغاثت (کمک خواهی و یاری طلبی) از مخلوقات و آفریده ها استعانت: …