عزت

ابن‌القیم رحمه‌الله گوید: برخی از سلف گفته‌اند: مردم عزت را بر دروازه‌ی شاهان و رهبران می‌جویند…
اما عزت را جز در اطاعت و فرمانبرداری از الله نمی‌یابند.
إغاثه اللهفان ٧١/١

مقاله پیشنهادی

و من گفتم کسی بمیرد و همتایی برای پروردگار فرا نخوانده باشد

التوحید الخالص لله تعالی عنْ شَقِیقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ …