عزت

ابن‌القیم رحمه‌الله گوید: برخی از سلف گفته‌اند: مردم عزت را بر دروازه‌ی شاهان و رهبران می‌جویند…
اما عزت را جز در اطاعت و فرمانبرداری از الله نمی‌یابند.
إغاثه اللهفان ٧١/١

مقاله پیشنهادی

رساله ای در معنای طاغوت

نویسنده:شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمهالله علیه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی به تو رحم …