عزت

ابن‌القیم رحمه‌الله گوید: برخی از سلف گفته‌اند: مردم عزت را بر دروازه‌ی شاهان و رهبران می‌جویند…
اما عزت را جز در اطاعت و فرمانبرداری از الله نمی‌یابند.
إغاثه اللهفان ٧١/١

مقاله پیشنهادی

حکم استعانت و استغاثت

حکم استعانت و استغاثت (کمک خواهی و یاری طلبی) از مخلوقات و آفریده ها استعانت: …