عدالت و مهربانی کوروش!!!

عدالت و مهربانی کوروش!!!
عدالت و مهربانی کوروش از زبان خودش…

کوروش به واسطه ی تسخیر سرزمین بابل با غرور وصف ناپذیر تمام مردمان سرزمین های تحت حکومت خویش را برای پرداخت خراج سنگین به بابل فراخواند تا بر پاهایش بوسه زنند!!! حتی چادر نشینان سرزمین “امورو”…

منشور کوروش بند ۲۹ و ۳۰

مقاله پیشنهادی

توهین زشت و قبیح و افترای عظیم یهودیان به لوط علیه السلام

توهین زشت و قبیح و افترای عظیم یهودیان به لوط علیه السلام، اینکه او با …