شیوخ امام نسائی:

  • امام ابو داود سیستانی
  • امام ابو عیسی ترمذی
  • ابراهیم بن یعقوب جوزجانی
  • اسحاق بن راهویه
  • اسحاق بن ابراهیم
  • حارث بن مسکین
  • علی بن خشرم
  • علی بن حجر
  • قتیبه بن سعید
  • محمد بن بشار

مقاله پیشنهادی

فضیل بن عیاض و هارون الرشید

نحوه برخورد علماء با حاکم فضیل بن ربیع که از اطرافیان خلیفه بود می گوید: …