شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و روافض!! [۲]

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مورد نفاق رافضیان می فرماید: «لیس المنافقون فی طائفه أکثر منهم فی الرافضه ، حتى أنه لیس فی الروافض إلا من فیه شعبه من شعب النفاق»

ترجمه: بیشتر و اکثر منافقان در میان روافض هستند، حتی در میان روافض کسی نیست مگر اینکه شعبه ای از شعبه های نفاق در او می باشد.

[منهاج السنه النبویه فی نقض کلام الشیعه القدریه ۳/۳۷۴]

مقاله پیشنهادی

جهاد دفاع، غریزه‌ای است

جهاد دفاع، غریزه‌ای است که خداوند در وجود همهٔ جانداران از جمله انسان‌ها گذاشته است. …