شمس الدین سرودی

سرودهای شمس الدین سرودی

 

مقاله پیشنهادی

پایان خرافۀ عصمت و انتصاب الهی, و سخنان منتشر نشده آیت الله منتظری

حسینعلی منتظری، این مرجع تقلیدِ شیعه در مورد “انتخاب والی و حاکم با رای و …