سخنانی که باید با آب طلا نوشت.

۸۱۲۸۳۳۷۷۱_۸۱۹۰۲_۱۵۳۰۵۸۶۹۱۴۳۸۲۶۷۷۶۱۳۰

مقاله پیشنهادی

هیبت دین و هیبت شخص

آنکه می‌بیند هیبت دین زیر پا نهاده می‌شود اما از ترس هیبت و جایگاه خودش …