شب یعنی آرامش برای آنانکه الله بخواهد

شب یعنی آرامش برای آنانکه الله بخواهد

شب یعنی جلوه ی زیبای بندگی برای عابدان

شب یعنی نجات از آتش بواسطه ی
توبه و زاری و خضوع برای آنانکه الله بخواهد

شب یعنی وقت اجابت دعا از نیمه اش به بعد
برای آنانکه وقت را غنیمت شمرند

شب یعنی وقت خواب و انجام این عمل
طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و صحبه و سلم
و دریافت ثوابِ عبادتِ کُلِّ شب بواسطه ی عمل به سنت

و شب یعنی اینکه همیشه تاریکی نمی تواند سبب و خواستگاهی برای گناه باشد

بلکه می توان از شب برای نزدیکی بر ذات الله کمک گرفت و گناه نکرد

مقاله پیشنهادی

شگفتا از کسى که

شگفتا از کسى که: ١-بر الله توکل نموده،اما باز هم نگران آینده است ٢-به رحمت …