شاگردان امام نسائی:

امام نسائی محدث وامام عصر خود بود، وافراد بیشماری از وی کسب دانش نموده‌اند، که برخی از آن‌ها را ذکر می‌نماییم:

  • امام ابو القاسم طبرانی
  • امام ابو جعفر طحاوی
  • ابراهیم بن محمد بن سنان
  • ابوبکر احمد بن اسحاق ابن سنی
  • ابو بشر دولابی
  • ابو جعفراحمد بن محمد نحاس نحوی
  • ابو علی نیشاپوری
  • حسن بن خضر اسیوطی
  • محمد بن معاویه اندلسی
  • محمد بن هارون بن شعیب.

مقاله پیشنهادی

چگونگی زندگی اسلاف

  در عصر حاضر کیفیت معیشتی ما در آن ناز و نعمتی غرق شده بود …