شاگردان امام ترمذی:

شاگردان امام:

امام ترمذی یکی از دانشمندان وحفاظ حدیث به شمار می‌آید، و خلق بسیار‌ی از محضر ایشان استفاده برده‌اند، که مشهور‌ترین آن‌ها:

  • حسین بن یوسف فربری
  • هیثم بن کلیب شاشی
  • ابو العباس محمد بن احمد محبوبی
  • مکحول بن فضل نسفی
  • ابو جعفر محمد بن احمد نسفی
  • حماد بن شاکر ……

می‌باشند.

مقاله پیشنهادی

چگونگی زندگی اسلاف

  در عصر حاضر کیفیت معیشتی ما در آن ناز و نعمتی غرق شده بود …