سنگینی بار گناه

امام ابن القیم رحمه الله گوید:

آنگاه که بار گناه، بر دوش انسان سنگینی کند

قلب را از توجه و سیر به سوی الله باز می دارد

و اعضا و جوارح را از طاعت الله منع می کند.

بدائع التفسیر ( ۳۳۲/۲)

امید است که ارسال این پیام، کسی را به توبه کردن تشویق کند.

این راه روشن است،
فقط چشمانی باز میخواد……

مقاله پیشنهادی

پاسخ به نامۀ هارون الرشید

  بغداد (دار الخلافه) به خوبی مزین و آراسته شده است، هارون الرشید (خلیفه وقت) …