سلف این گونه یکدیگر را سفارش می نمودند

هر کس برای آخرتش کار کرد، خداوند دنیایش را کفایت خواهد نمود

و هر کس رابطه ی میان خود و الله را اصلاح کرد، خداوند رابطه ی میان او و مردم را اصلاح خواهد نمود

و هر کس باطنش را اصلاح کرد، خداوند ظاهرش را اصلاح خواهد نمود.

[شیخ محمد صالح منجد]

مقاله پیشنهادی

در بیان فضائل و تاریخ و تولد و فوت امام شافعی رحمه الله

نام  : امام شافعی محمد   کنیه‌اش : ابوعبدالله پسر ادریس، پسر عباس، پسر عثمان، …