سلف این گونه یکدیگر را سفارش می نمودند

هر کس برای آخرتش کار کرد، خداوند دنیایش را کفایت خواهد نمود

و هر کس رابطه ی میان خود و الله را اصلاح کرد، خداوند رابطه ی میان او و مردم را اصلاح خواهد نمود

و هر کس باطنش را اصلاح کرد، خداوند ظاهرش را اصلاح خواهد نمود.

[شیخ محمد صالح منجد]

مقاله پیشنهادی

دیدگاه شیخ ناصر الدین آلبانی رحمه اللّٰه در مورد امام نووی و امام ابن حجر عسقلانی رحمهما اللّٰه

شیخ محمد ناصر الدین آلبانی رحمه الله : ” مثل النووی ، وابن حجر العسقلانی …