سخنان گهربار

بعضی از نیاکان صالح میگویند:

پروردگار هیچ پیامبری را مبعوث نکرده است مگر اینکه در شام بوده است…

و اگر در شام مبعوث نشده به سوی آن هجرت کرده است…

و در آخرالزمان علم و ایمان در شام مستقر میشود و نور نبوت در شام بیشتر و واضحتر از سایر سرزمینهای مسلمان نشین میباشد…

الطائف المعارف (۸۸/۱)

مقاله پیشنهادی

کرامت انسان ها نزد خدا

کرامت انسان ها نزد خدا در شریعت اسلام هیچ نژاد و زبانی از بقیه برتر …