سخنان گهربار

بعضی از نیاکان صالح میگویند:

پروردگار هیچ پیامبری را مبعوث نکرده است مگر اینکه در شام بوده است…

و اگر در شام مبعوث نشده به سوی آن هجرت کرده است…

و در آخرالزمان علم و ایمان در شام مستقر میشود و نور نبوت در شام بیشتر و واضحتر از سایر سرزمینهای مسلمان نشین میباشد…

الطائف المعارف (۸۸/۱)

مقاله پیشنهادی

تفریق و از هم پاشیدگی امت

قال المناوی رحمه الله: پس به درستی بدان که تفریق واز هم پاشیدگی امت ؛ …