دیدگاه شیخ ناصر الدین آلبانی رحمه اللّٰه در مورد امام نووی و امام ابن حجر عسقلانی رحمهما اللّٰه

شیخ محمد ناصر الدین آلبانی رحمه الله :

” مثل النووی ، وابن حجر العسقلانی ، وأمثالهم ، من الظلم أن یقال عنهم : إنهم من أهل البدع ، أنا أعرف أنهما من ” الأشاعره ” ، لکنهما ما قصدوا مخالفه الکتاب والسنَّه ، وإنما وهِموا ، وظنُّوا أنما ورثوه من العقیده الأشعریه : ظنوا شیئین اثنین :
أولاً: أن الإمام الأشعری یقول ذلک ، وهو لا یقول ذلک إلاَّ قدیماً ؛ لأنه رجع عنه .
وثانیاً: توهموه صواباً ، ولیس بصواب. *

ترجمه : “ظلم است به امامانی همچون نووی و ابن حجر عسقلانی و امثال آنان گفته شود که از اهل بدعت اند،من می دانم که این دو بزرگواران از اشاعره بوده اند،اما ایشان قصد مخالفت با کتاب وسنت را نداشتند،بلکه در خطا افتادند و از عقیده اشعریه چنین برداشت کردند :

نخست : اینکه امام اشعری چنین فرموده،در حالیکه ایشان قدیما چنین باوری داشتند و بعد از آن بازگشتند .
و دوما : چنین برداشت کردند که این باورها صحیح است در حالیکه چنین نیست “.

مقاله پیشنهادی

شجاعت علما در اظهار حق

جرات در اظهار حق یکی مهمترین صفاتی است که شایسته است علما به آن متصف …