دیدگاه ابو حنیفه رحمه الله در مورد ایمان

آنچه که از ایشان در تعریف ایمان مشهور و در میان کتب اهل علم متداول است،این می باشد که ایشان ایمان را تصدیق و اقرار تعریف نموده اند .. چنانچه خود ایشان رحمه الله در  [الفقه الأکبر صفحه / ۸۵ ] فرموده اند: “الإیمان هو التصدیق والإقرار.” *

و همچنین از ایشان نقل شده که به زیادت و کم شدن ایمان معتقد نبوده اند .. **

اما از ابن عبد البر و ابن ابی العز رحمها الله عباراتی ذکر شده که بیانگر رجوع امام ابو حنیفه از این اعتقادات است. ***

* : [ اهل سنت وجماعت به امامانی که چنین تعریفی از ایمان نموده اند .. مرجئه ی فقها می گویند … ]

** : [ الإسلام سؤال وجواب /۱۱۰۳۶۰]

*** : [ نگا: “التمهید” ۲۴۷/۹ , “شرح العقیده الطحاویه” ۳۹۵ ]

مقاله پیشنهادی

و من گفتم کسی بمیرد و همتایی برای پروردگار فرا نخوانده باشد

التوحید الخالص لله تعالی عنْ شَقِیقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ …