دوستی به خاطر غیر الله

ابن کثیر رحمه الله می‌فرماید:

یعنی تمامی دوستی‌هایی که به‌خاطر غیرالله باشد در روز قیامت تبدیل به عداوت و دشمنی می‌شود، اما دوستی که به خاطرالله باشد تا زمانی که الله هست، دوستی آنها هم پابرجاست.

امام نووی رحمه الله می‌فرمایند:

دوستی سه‌نوع است:
۱ دوستی به‌خاطر دنیا که با زوال دنیا این نوع دوستی هم ازبین می‌رود.
۲ دوستی بر گناه، که در روز قیامت تبدیل به دشمنی می‌شود.
۳ دوستی به‌خاطر دین، که در دنیا و قیامت ادامه دارد.

پس مواظب باش چه کسی رو به دوستی انتخاب میکنی.

مقاله پیشنهادی

عفو و بخشیدن آنچه در نفس آدمی ‌خطور می‌کند

ابن تیمیّه درباره‌ی این فرموده‌ی ‌پیامبر صلی الله علیه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتی عما …