دعا کلید خیر و پیروزی است

تابعین رحمهم الله به عنوان یکی از اصول درمان نفس از آن استفاده می‌کردند.

ابن ابی رواد می‌گوید:
طاووس و اصحاب او هرگاه نماز عصر را به جا می‌آوردند، رو به قبله در جای خود نشسته و با کسی صحبت نمی‌کردند، و به دعا و تضرع مشغول می‌شدند».

(صفه الصفوه ۲ / ۶۶)

مقاله پیشنهادی

چگونگی کفر ورزیدن به طاغوت

شیخ محمد بن عبدالوهاب می‌فرماید: «فأما صفه الکفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عباده غیر …