در توبه کردن تأخیر نکنیم

امام  ابن جوزی رحمه الله گوید :

تأثیر  گناه بر قلب مانند ریختن روغن بر روی لباس است که اگر زود شسته نشود پخش می شود.

المدهش، ص۳۵۷

هرکس از کردار خود آگاه است.

پس تا آثار گناه ، همه ی قلبمان را در بر نگرفته

با آب توبه شستشویش دهیم.

✒️ محمد ابراهیم کیانی

مقاله پیشنهادی

پاسخ به نامۀ هارون الرشید

  بغداد (دار الخلافه) به خوبی مزین و آراسته شده است، هارون الرشید (خلیفه وقت) …