در آنچه که به تو مربوط نیست، سخن مگو

امام شافعی رحمه الله می فرماید :

کسی که دوست دارد خداوند دل و درونش را باز کند یا اینکه آن را نورانی کند پس بر او لازم است؛ در اموری که به او مربوط نیست سخن نگوید، و از گناه دوری کند، و در بین خود و الله متعال عمل صالح پنهانی داشته باشد.
در آنچه که به تو مربوط نیست، سخن مگو، چون هرگاه سخنی گفتی، دیگر تو مالک آن نیستی، بلکه آن سخن مالک توست.

المجموع شرح المهذب ۵۲/۱۰

مقاله پیشنهادی

در جستجوی حقوق خیالی‌

وقتی به طور مستمر به کسی گفته شود که حق او پایمال شده  و او …