خطر ارجـاء

امام زهری رحمه الله می فرماید:”ما ابتدعت فی الإسلام بدعه أضر على أهله من الإرجاء.“ [الإیمان لإبن، تیمیه:۳۰۹] ترجمه”هیچ بدعتی در اسلام بسان بدعت ارجاء برای امت اسلامی؛زیان بارتر و مهلک تر نبوده و پدید نیامده است

مقاله پیشنهادی

پیش ساحر و رمال و فالگیر نروید…

پیش ساحر و رمال و فالگیر نروید… پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: «مَن …