خطر ارجاء و مرجئه گری

امام زهری رحمه الله می فرماید:«ما ابتدعت فی الإسلام بدعه أضر على أهله من الإرجاء»

ترجمه: هیچ بدعتی در اسلام بسان بدعت ارجاء برای امت اسلامی؛زیان بارتر و مهلک تر نبوده و پدید نیامده است.

[الإیمان لإبن، تیمیه:۳۰۹]

مقاله پیشنهادی

پاسخ به نامۀ هارون الرشید

  بغداد (دار الخلافه) به خوبی مزین و آراسته شده است، هارون الرشید (خلیفه وقت) …