حکمت های آزمایش الهی

حکمــــــــــتهای آزمـــــایش الهی

چـــه کســانی از همــه بیــشتر مــورد آزمـــایش قـــرارمیـگیـرند؟

از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پرسیدند:
چه کسانی از همه بیشتر به آزمایش مے افتند؟

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:

(پیامبران از همه بیشتر در آزمایش وابتلا می افتند،سپس برترین و برترین ها ،هر فرد به اندازه ی دینش مورد آزمایش قرار می گیرد ;اگر دینش محکم بود آزمایشش سخت تر می شود و اگر در دینش نرمی بود به اندازه ی دینش آزمایش می شود)

(ترمذی ،حدیث/۲۳۹۸وابن ماجه،حدیث۴۰۲۳)

تنها تو نیستی که مورد آزمایش وابتلا قرار گرفته ای ،پیامبران نیز به گونه ای به آزمایش وابتلا افتاده اند که آزمایش و ابتلا یشان از همه سخت تر وشدید تر بوده ولی صبر کردند این جمله را بار دیگر بخوان:«هر شخص به اندازه ی دینش آزمایش می شود»فکر کنم از حالابه بعد به قضای الهی راضی می شوی وصبرنیکو رادر پیش میگیرد

مقاله پیشنهادی

عبادت در هنگام هرج و مرج، مانند هجرت به سوی من است

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: عبادت در هنگام هرج و …