تعداد رکعت هاى نمازهاى راتبه

۸۱۲۷۳۰۵۸۱_۷۳۸۸۶_۳۵۶۳۱۰۶۹۶۰۲۵۵۴۶۳۵۵۸

مقاله پیشنهادی

زود خواندن نماز صبح در رمضان، پس از ثبوت وارد شدن وقت، مستحب است.

زود خواندن نماز صبح در رمضان، پس از ثبوت وارد شدن وقت، مستحب است. زید …