تا وقتی که به کسی نیازمند نباشی بزرگوار هستی

ایوب سختیانی رحمه الله می‌گوید:

«به کار و مغازه‌ات بچسب، زیرا تا وقتی که به کسی نیازمند نباشی بزرگوار هستی».
[حلیه الأولیاء ۱/ ۳۹۳]

مقاله پیشنهادی

پاسخ به نامۀ هارون الرشید

  بغداد (دار الخلافه) به خوبی مزین و آراسته شده است، هارون الرشید (خلیفه وقت) …