تاثیر اسلام عمربن الخطاب (رضی الله عنه)

با اسلام حمزه بن عبدالمطلب (رضی الله عنه) و عمربن الخطاب (رضی الله عنه) موقعیت مسلمانان بهبود یافت و مشرکین نـتوانستند مانند گذشته به رسول الله (صلی الله علیه و سلم) آزار برسانند.

عبدالله بن مسعود (رضی الله عنه) می گوید: از هنگامی که عمر (رضی الله عنه) اسلام آورد ما عزت یافتیم. تا قبل از آن نمی توانستیم در کنار کعبه طواف کنیم و نماز بگزاریم اما پس از اسلام او این امکان را یافتیم.

صهیب بن سنان (رضی الله عنه) می گوید: هنگامی که عمر اسلام آورد، اسلام آشکار شد و بطور علنی دعوت به آن آغاز گردید و ما توانستیم به دور کعبه حلقه زده و جلسه بگیریم…

 

فردوسی در شاهنامه می سراید:

عـمـر کـرد اسـلام را آشــکـــار

بیـاراسـت گیـتی چــو بـاغ بهــار

 

تعداد مسلمانان در آن هنگام در حدود ۴۰ مرد و ۱۱ زن بود.

مقاله پیشنهادی

ثابت نشده که عمر رضی الله عنه در دوران جاهلیت دختر خود را زنده به گور کرده باشد

ثابت نشده که عمر رضی الله عنه در دوران جاهلیت دختر خود را زنده به …