برای کسانی که خوشی دنیا را می‌خواهند

حسن بصری رحمه الله می‌گوید:

به خدا سوگند دنیا خوش نیست مگر با یاد آخرت؛ با یاد بهشت و دیدن پروردگار

و ابن قیم رحمه الله می‌گوید:

هرکه خوشی زندگی را در حرام بجوید، خداوند او را با برعکس آنچه می‌خواسته مجازات خواهد کرد، زیرا آنچه نزد الله است جز با طاعت او به دست نمی‌آید.

[روضه المحبین].

مقاله پیشنهادی

بدترین نوعِ بندگی

بدترین نوعِ بندگی، بندگیِ هوای نفس است. شخص از بندگی سنگ‌ها به بندگی افکار دچار …