بخشش علم

 امام ابن قیم در کتاب «مدارج السالکین» میگوید: «یکی از موارد بخشش علم عبارت است از اینکه‌ وقتی درباره‌ی مسأله‌ای سؤال می‌شود، سؤال بطور همه جانبه پاسخ داده شود نه فقط به اندازه‌ی نیاز و ضرورت اکتفا شود.
وی در ادامه می افزاید: در این مورد مسأله ی شگفت‌انگیزی را از شیخ الاسلام ابن تیمیه‌ -قدس¬الله‌¬روحه‌- مشاهده‌ نمودم، ایشان وقتی با یک سؤال مربوط به‌ احکام مواجه‌ می‌شد، در صورت امکان، اقوال مذاهب ائمه‌ی چهارگانه‌ را ذکر می‌نمود و از‌ علت اختلاف آنها بحث می¬کرد و دیدگاه برتر را ترجیح می‌داد؛ و همچنین تبصره‌ها و موارد استثنایی مسأله‌ را بیان می‌فرمود که‌ چه‌ بسا این تبصره‌ها برای پرسشگر از مسأله‌ی اصلی سودمندتر واقع می‌شدند، لذا خوشحالی ایشان به‌ تبصره‌ها و حواشی پاسخ، بیش از خوشحالی به‌ مسأله‌ی مورد نظر می‌بود…»
مدارج السالکین (۲/۲۹۳- ۲۹۴).

مقاله پیشنهادی

عفو و بخشیدن آنچه در نفس آدمی ‌خطور می‌کند

ابن تیمیّه درباره‌ی این فرموده‌ی ‌پیامبر صلی الله علیه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتی عما …