اهل بدعت…

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید: “أهل البدع لا یکادون یحتجون بحجه سمعیه، ولا عقلیه إلا وهی عند التأمل حجه علیهم لا لهم.”

ترجمه : “اهل بدعت به هیچ دلیل سمعی وعقلی استشهاد نمی کنند، مگر اینکه با تامل در آن پی می بری که بر علیه خودشان است نه موافق نظریه آنان.”

[مجموع الفتاوى لابن تیمیه: ۶/۲۵۴].

مقاله پیشنهادی

پاسخ به نامۀ هارون الرشید

  بغداد (دار الخلافه) به خوبی مزین و آراسته شده است، هارون الرشید (خلیفه وقت) …