اهل بدعت و گمراهی احتجاجاتشان بر هوای نفسانی و حجت های باطل است

قال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله:«وإذا تدبرت حجج أهل البدع وجدت دعوى لا یقوم علیها دلیل»

شیخ الاسلام ابن تیمیه: به دلایل اهل بدعت که بنگری؛ درمیابی که ادعایشان فاقد هر گونه دلیل وحجت است.
(مجموع الفتاوى | ١١٧/٧).

اهل بدعت و ضلالت اگر با آنان روبرو شده باشید، حتما متوجه خواهید شد که زمانی که احتجاج می کنند حجت هایشان بر اساس هوای نفسانی و عدم فقه صحیح از دین است. استدلال می کنند اما نحوه استدلالشان صحیح نیست و این نشأت از جهل آنان دارد . پس با اهل بدعت مجادله نکنید زیرا آنان قلبشان مریض و عاری از احتجاج قوی همچون سلف امت هستند. زمانی نیز احتجاج بورزند در خواهید یافت نحوه احتجاج آنان صحیح نیست.

مقاله پیشنهادی

پاسخ به نامۀ هارون الرشید

  بغداد (دار الخلافه) به خوبی مزین و آراسته شده است، هارون الرشید (خلیفه وقت) …