الله تعالی را پنحاه سال عبادت کردم، اما شیرینی عبادت را نچشیدم

أحمَد بِن حَرب النَیشابُوری:

الله تعالی را پنحاه سال عبادت کردم، اما شیرینی عبادت را نچشیدم مگر زمانی که سه چیز را ترک کردم:

رضایت مردم را ترک کردم، آنگاه توانستم حق را بگویم!

همنشینی با فاسقین را ترک کردم، آنگاه همنشینی با صالحان را بدست آوردم!

و شیرینی دنیا را ترک کردم، آنگاه شیرینی آخرت را به دست آوردم!

المصادر:
سِیَرأعْلَامِ النُّبَلاء لـ{الامَام شَمَسَ الدِّین محمَّد بن أحْمَد بن عُثمَان الذَّهَبی} الجُزء الحادی العشر الصفحه ۳۴

مقاله پیشنهادی

عفو و بخشیدن آنچه در نفس آدمی ‌خطور می‌کند

ابن تیمیّه درباره‌ی این فرموده‌ی ‌پیامبر صلی الله علیه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتی عما …