از عجیب ترین امور اینست که االله را بشناسی و محبتش را در قلب نداشته باشی

امام ابن قیم رحمه الله می فرماید
از عجیب ترین امور اینست که االله را بشناسی و محبتش را در قلب نداشته باشی
به سخنان دعوت کننده ی به سوی او گوش فرا دهی و در استجابت تأخیر نمایی ارزش و قیمت معامله ی با او را بدانی و با غیرِ او معامله نمایی

مقاله پیشنهادی

درسهای ابن قیم۲

پروردگار متعال بندگانش را برای به دست آوردن شناخت نسبت به خود به دو روش …