از عجیب ترین امور اینست که االله را بشناسی و محبتش را در قلب نداشته باشی

امام ابن قیم رحمه الله می فرماید
از عجیب ترین امور اینست که االله را بشناسی و محبتش را در قلب نداشته باشی
به سخنان دعوت کننده ی به سوی او گوش فرا دهی و در استجابت تأخیر نمایی ارزش و قیمت معامله ی با او را بدانی و با غیرِ او معامله نمایی

مقاله پیشنهادی

بدترین نوعِ بندگی

بدترین نوعِ بندگی، بندگیِ هوای نفس است. شخص از بندگی سنگ‌ها به بندگی افکار دچار …