اختلاط زن و مرد

امام ابن تیمیه رحمه الله فرمود:
اختلاط و همنشینی مردان و زنان به  منزله اختلاط و در آمیختن آتش جهنم است.

مقاله پیشنهادی

بدترین نوعِ بندگی

بدترین نوعِ بندگی، بندگیِ هوای نفس است. شخص از بندگی سنگ‌ها به بندگی افکار دچار …