اجتناب از گریبان چاک کردن و خراشیدن چهره در هنگام عزاداری

ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﺯﯾﻨﺐ ﻓﺮﻣﻮﺩ:
ﺍﯼ ﺧﻮﺍﻫﺮ ! ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺩﻫﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻡ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ، ﮔﺮﯾﺒﺎﻥ ﭼﺎﮎ ﻣﮑﻦ، ﭼﻬﺮﻩ ﺭﺍﻣﺨﺮﺍﺵ، ﻭ ﺩﺭﻣﺮﮒ ﻣﻦ ﻭﺍﻭﯾﻼ ﻣﮕﻮ.
ﻣﺴﺘﺪﺭﮎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺹ۴۵۲
ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ” ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ “۲۹۷

مقاله پیشنهادی

مرتضی رادمهر کیست آیا از اهل سنت و جماعت هستند؟ ‏

مرتضی رادمهر کیست آیا از اهل سنت و جماعت هست؟  و چند تا از کتابهای …